10/11/2012 –

Chia sẻ tin mừng

2092

Anh Peter Martyr Yungwirth, O.P.

(Học viện Đa Minh chuyển dịch)

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5,8)

Ngày mùng 1 tháng 11, Giáo Hội hoàn vũ cử hành lễ Các Thánh, mừng kính tất cả những người có tâm hồn trong sạch, những người được nhìn thấy Thiên Chúa. Cùng một ý nghĩa đó, nhiều Dòng tu lớn cũng mừng lễ các thánh của dòng mình. Dòng Anh Em Giảng Thuyết là một trong số các Dòng mừng lễ các thánh Dòng vào một ngày riêng, ngày 7 tháng 11. Các anh em Đa Minh là Dòng tu thứ hai (sau Dòng Biển Đức) được Toà Thánh ban cho đặc ân này. Trong thư phúc đáp thỉnh cầu của Đức Hồng Y Vincent Maria Orsini, OP, năm 1674, Đức Giáo Hoàng Clement X viết:

Nhất định rồi, thưa Đức Hồng y, Dòng của ngài phải cử hành trọng thể lễ các Thánh Dòng vào một ngày được ấn định; vì, giả như chúng tôi chấp thuận cho mỗi vị thánh của Dòng có một ngày lễ riêng, thì e rằng chúng ta phải soạn lại một lịch phụng vụ mới, và chỉ riêng các thánh của Dòng ngài thôi thì cũng đã kín hết lịch rồi.

Chính vì thế, Dòng không chỉ có đặc ân được mừng lễ các vị “Đại Thánh” như Cha Thánh Đa Minh, Thánh Tôma Aquinô, Thánh Anbêtô Cả, Thánh Máctinô, Thánh Phêrô Vêrôna, Thánh Catarina Siêna, Thánh Anê Môntêpunxianô…, cũng như đông đảo các chân phúc của Dòng, mà chúng ta còn cử hành lễ mừng các anh chị thánh, gồm các anh em, các đan sĩ, các nữ tu và giáo dân Đa Minh trải dài gần 800 năm. Theo Tổng Hội Valencia năm 1337, Dòng có 13,370 vị tử đạo trong khoảng thời gian từ 1234 đến 1335. Chỉ tính riêng trong thế kỷ thứ XVI, Dòng có 26,000 vị. Các vị tử đạo, các bậc hiển tu, các trinh nữ, các thánh nam và thánh nữ, tất cả đều được tôn kính trong Dòng. Nhiều anh chị thánh mà tên tuổi không được nhắc nhớ – đó là các anh em đã chấp nhận hao mòn suốt một đời kiên trung trong chiêm niệm, học hành và giảng thuyết; các chị đan sĩ đắm chìm trong cầu nguyện, trong thinh lặng và hoán cải; các nữ tu hoạt động đã giáo dục hàng ngàn tâm hồn; và các giáo dân Đa Minh đã làm cho trần gian nên thánh – tất cả được mừng  vào ngày này.

Đâu là lý do để chúng ta mừng lễ các thánh Dòng? Không phải chỉ vì các ngài có ngày lễ mừng riêng trong lịch phụng vụ, nhưng vì, như sách Hiến Pháp nói, các ngài đã “để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu,” để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình” (x. SHC 16 và 67).

Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày đại lễ này; hướng nhìn lên mẫu gương và cậy nhờ lời chuyển cầu của các thánh Dòng mà chúng ta tiến bước.

Lạy Thiên Chúa là Đấng đã rộng ban cho Dòng Anh Em Giảng Thuyết hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh, và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, xin Chúa cũng giúp chúng con nối gót các ngài, để ngày sau hết, chúng con cũng được hợp đoàn tham dự hội vui đời đời trên thiên quốc, cùng với các thánh chúng con mừng kính trong ngày hội vui dưới trần hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa Chúng Con. Amen.

114.864864865135.135135135250