Giờ lễ tại Giáo xứ Tân Thái Sơn

1.- Các Giờ Lễ

  • Ngày thường:      

Buổi Sáng: 05 giờ 00    

Buổi Chiều: 17 giờ 30 

  • Thứ By:             

Buổi Sáng: 05 giờ 00    

Buổi Chiều: 16 giờ 00     +  18 giờ 00 (Lễ Thay Chúa Nhật)

  • Ngày Chúa Nhật:

Buổi Sáng:   05 giờ 00 (lễ người lớn)  +  07 giờ 00 (Lễ Thiếu Nhi)

Buổi Chiều: 16 giờ 00 (lễ người lớn) +  18 giờ 00 (lễ người lớn)

  • Lễ Cưới:

Thứ bảy: Buổi Sáng; 10 giờ 00 Buổi Chiều; 16 giờ 00

Chúa Nhật: Buổi Sáng; 10 giờ 00

2.- Các Mục Vụ liên quan khác tại Giáo Xứ:

** Sáng Chúa Nhật tuần I sau Lễ Thiếu Nhi:         

Rửa Tội trẻ nhỏ (Cha xứ – Cha Phó -Thầy Phó Tế)

** Sáng Chúa Nhật tuần II sau Lễ Thiếu Nhi:       

Làm Phép Nhà (Cha xứ – Cha Phó -Thầy Phó Tế)

** Chiều Thứ Năm hàng Tuần: 15 giờ 30         

Các thủ tục về Hôn Phối (Cha xứ – Ban Chuyên Trách)

(Đương sự khi đến làm thủ tục phải có quý chức BĐH Giáo họ đi theo để xác nhận)

** Sáng thứ Sáu Đầu tháng:            

Thăm và Trao Mình Thánh Chúa cho các Bệnh Nhân Trong Giáo xứ

(Cha xứ – Cha Phó) Có BĐH Giáo Họ đi theo

** Chiều Thứ sáu hằng tuần: 16 giờ 00          

Bí tích hòa giải (Cha xứ – Cha Phó)

** Gia Nhập Giáo xứ:                        

Liên hệ Ban Điều Hành các Giáo Khu.

** Giáo Lý Dự Tòng: (02 Khóa trong năm)         

Khóa 1: Khai Giảng Đầu Tháng 03, Bế Giảng cuối tháng 05

Khóa 2: Khai Giảng Đầu Tháng 09, Bề Giáng cuối tháng 11

(Ban Giáo Lý Chuyên Trách)

** Giáo Lý Hôn Nhân: (01 Khóa duy nhất trong năm)                        

Khai Giảng giữa tháng 06, bế Giảng cuối Tháng 07

** Làm Phép Ảnh – Tượng:

Sau Lễ chiều thứ năm và Sau lễ 16 giờ 00 chiều thứ bảy tại Đài Đức Mẹ

** Xin Lễ: Tại Văn Phòng HDMV Giáo xứ:

Buổi Sáng từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00

Buổi Chiều từ 16 giờ 00 đến 18 giờ 00