Kim Lưu
02-T4-2018
Kinh điển

Thánh Kinh Công Giáo là bộ sách lớn có lịch sử lâu đời và là nền tảng đức tin của gần một nửa dân số trên thế giới.

Bộ sách gồm hai phần, phần đầu là Cựu Ước, có 47 cuốn, chia thành các thể loại gồm: Ngũ Thư, các sách Lịch sử và Liệt truyện, các sách Tiên Tri, và các sách Thi Phú, bao quát lịch sử và văn hóa của dân tộc Do Thái, là dân tộc được Chúa chọn để đi vào lịch sử loài người, trước thời điểm chúa Jesus sinh ra.

Phần hai là Tân Ước, có 27 cuốn, gồm các sách Tin Mừng, sách Công vụ, Thư tín và Khải Huyền, kể về cuộc đời chúa Jesus, cái chết và sự phục sinh của ngài, cùng các hoạt động ban đầu của Hội Thánh sơ khai.

Nguồn: Người đăng tự sáng tác và đọc