Lời Bài Hát

Jêsus Là Bạn Thật

1. Ôi, Jêsus Chúa ta là Bạn thật,

 Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta;

 Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật,

 Trình cho Chúa ban tâm sự ta;

 Bao lần ta bối rối ngập sầu tư,

 Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi,

 Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự,

 Trình ra trước Jêsus mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn,

 Hồn linh luống sầu não đảo điên;

 Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn,

 Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.

 Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay,

 Sẳn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền?

 Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày,

 Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu,

 Nghìn sầu não chồng chất ngỗn ngang?

 Ta mau đến xin Jêsus lo liệu,

 Ngài vui xuống phước, ban bình an.

 Khi bạn anh chán bỏ và cười chê,

 Khá đến khai trình hết cho Ngài,

 Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề,

 Hằng che chở dưới tay quyền oai.

Lời Tiếng Anh

 What A Friend We Have In Jesus

1. What a friend we have in Je-sus,

 All our sins and grief to bear!

 What a priv-i-lege to car-ry

 Ev-ery-thing to God in prayer!

 Oh, what peace we oft-en for-feit,

 Oh, what need-less pain we bear,

 All be-cause we do not car-ry

 Ev- ery-thing to God in prayer!

2. Are we weak and heav-y-la-den,

 Cum-bered with a load of care?

 Pre-cious Sav-iour, still our re-fuge

 Take it to the Lord in prayer!

 Do thy friends de- spise, for-sake thee?

 Take it to the Lord in prayer!

 In His arms He’ll take and shield Thee;

 Thou wilt find a sol-ace there.