Ebook Kinh Thánh Kitô giáo (full prc, epub)

Ebook Kinh Thánh Kitô giáo full prc, epub

     Kinh Thánh sử dụng trong các giáo phái khác nhau của cộng đồng Kitô giáo bao gồm Cựu Ước và Tân Ước mà các phiên bản và các bản dịch chỉ khác nhau đôi chút. Cựu Ước dựa trên Kinh Thánh Hebrew, trong một số bản có phần thêm vào; Tân Ước ký thuật cuộc đời và lời giảng của Chúa Giêsu.

     Nhắc đến nền văn học của nhân học, Kinh Thánh luôn là 1 tuyệt phẩm đứng đầu, 1 tác phẩm phải được xem đầu tiên. KINH-THÁNH, Lời của Đức Chúa Trời ( hay là của Thượng Đế ), cho chúng ta biết về ” Lịch sử của loài người dưới mắt Đức Chúa Trời “.

     KINH-THÁNH gồm có hai phần: Cựu Ước và Tân Ước.

     Phần Cựu Ước cho chúng ta biết về buổi sáng thế, về nguồn gốc của tội lỗi, về chương-trình Cứu-Rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người.

         Phần Tân Ước cho chúng ta biết về cuộc đời của Chúa Jésus-Christ, là Đức Chúa Trời mang lấy hình hài của con người để chịu chết đền tội thay cho bạn, cho tôi và cho nhân loại, là là Đấng đã sống lại và là Đấng sẽ xét xử công bình mỗi một người trong nhân loại.